Hirdetés

Pedagógusokat köszöntöttek Csornán

Pedagógus nap alkalmából Csorna Város Önkormányzata sok éves nevelő-oktató munkájukért, lelkiismeretes pedagógiai tevékenységükért nyugdíjba vonulásuk alkalmából köszönetét és elismerését fejezi ki Szabóné Berta Ildikónak, Kapáné Lugosi Évának, Gönczné Nemes Ritának, Abdainé Juhász Tündének, Hanzmann Károlynénak, Nyári Tibornénak, Nagyné Újhegyi Kornéliának, Tóbiásné Csapó Erikának, Nagyné Nagy Gabriellának, Gecsei Editnek, Bognár Csabának, valamint gyémánt diplomája megszerzéséért Babos Gézának.

Szabóné Berta Ildikó óvodapedagógus

Szabóné Berta Ildikó 1981. augusztus 16-án kezdett dolgozni. Az elmúlt negyven év alatt mindvégig a város óvodáiban dolgozott, 2003 óta a Bóbita óvodában.

Ildi néni hivatását a gyermekek iránti szeretet jellemezte.  Törődés volt minden mozdulata, bátorító volt minden szava. Lelke mélyéből, egész személyiségével a gyermekek érdekét tartotta szem előtt. Gyermekszeretete végig kísérte a hosszú évek pedagógiai munkájában.

Abdainé Juhász Tünde

Abdainé Juhász Tünde szakmai pályáját az acsalagi általános iskola felső tagozatán kezdte. Ezt követően került a csornai II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolába, majd a Széchenyi István Általános Iskolába.

Napközis nevelőként, majd osztályfőnökként tevékenykedett. A magyar nyelv és irodalmat, valamint a testnevelést tanította magasabb óraszámban. Emellett még ének-zene, technika és rajz tantárgyak oktatója is volt. Középiskolás kora óta kosárlabdázott, így szívesen vezetett a DSK keretében alsó tagozatosoknak játékos foglalkozást.

Hanzmann Károlyné (szül. Baranyai Mária)

Hanzmann Károlyné általános iskolai és középiskolai tanulmányait is Csornán végezte.
1979-ben szerzett diplomát. A diploma megszerzését követően, 1979. augusztus 16-án, a csornai Széchenyi István Általános Iskolában helyezkedett el, ahol 1-4. osztályban, napköziben, korrepetációs osztályban, egésznapos iskolai rendszerben tanított.

Rendszeresen részt vett továbbképzéseken, köztük az ún. NYIK képzésen, melynek alapján korszerű információs és kommunikációs technikák segítségével oktatta diákjait.

Nyári Tiborné (szül. Peredi Julianna)

Nyári Tiborné Ásványrárón született.

Az Apáczai Csere János Tanítóképző Főiskolán 1981-ben diplomázott.

Ezt követően kezdte meg tanítói munkáját Csornán, a Bodnár Alajos Általános Iskolában, napközis tanítóként. Közben elvégezte a nyelvi-irodalmi kommunikációs nevelés szaktanfolyamot.

1987-től nyugdíjba vonulásáig osztálytanítóként dolgozott.

Nagyné Ujhegyi Kornélia

Nagyné Ujhegyi Kornélia Csornán született, általános iskolai és középiskolai tanulmányait is itt végezte. Középiskolás kora óta a pedagógusi pályára készült.

1976-ban sikeres felvételi vizsgát tett, a pécsi Tanárképző Főiskola magyar-orosz szakára. Legjobban az orosz tárgyakat szerette, főleg a nyelvészetet.

Tanári pályafutását 1980-ban kezdte az acsalagi Általános Iskolában, majd 1987-ben a csornai Bodnár Alajos Általános Iskolában helyezkedett el, nyugdíjba vonulásáig itt tanított. 

Tóbiásné Csapó Erika

Tóbiásné Csapó Erika szintén Csornán született, a csornai Hunyadi János Gimnáziumban érettségizett. Az Apáczai Csere János Tanítóképző Főiskola tanító-könyvtár szakán és rajz szakkollégiumán folytatott tanulmányokat, majd elvégezte az angol nyelvi tanítói szakot.

1980-tól 1990-ig a Rábacsanaki Általános Iskolában tanított, majd a Csornai Széchenyi István Általános Iskolába került. Itt az alsó tagozatra került tanítónak. Nyugdíjas koráig itt tanított.

Nagyné Nagy Gabriella

Nagyné Nagy Gabriella a Győri Apáczai Csere János Főiskolán szerzett tanítói végzettséget. Innen került első munkahelyére a barbacsi Általános Iskolába.

A technika szakot Janus Pannonius Tudományegyetemen tanárképző szakán végezte el. Tevékenykedett osztályfőnökként, munkaközösségvezetőként, igazgatóhelyettesként és igazgatóként is. 2007-ben megszűnt Barbacson a felső tagozat, ekkor Csornára, a II. Rákóczi Ferenc Katolikus Közoktatási Központba került, napközis nevelőként dolgozott. 2015-ben került az akkori Csornai Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolába, tanítóként napközis feladatokat látott el, és mellette a felső tagozaton tanított technikát.

Gabika nem csupán hivatásának, hanem az élete örömforrásának is tekintette munkáját, amit mindig előtérbe helyezett minden másnál.                                                                                                                    

Gecsei Edit

Gecsei Edit nagy hivatástudattal rendelkező, magyar nyelv és irodalom, népművelés, történelem szakos tanár, mesterpedagógus.

Az iskolai nevelő-oktató tevékenységén kívül a szakma számos más területén is maradandót alkotott. Elhivatottan vett részt tehetségfejlesztésben, mindemellett vezető szaktanácsadóként, szakértőként, tehetségmentorként és tehetségpályázatok bírálójaként is tevékenykedett. 

Munkájának középpontjában szülőföldje, a Rábaköz és annak „fővárosa”, Csorna kulturális örökségének tanítása, értékeinek felfedezése és megőrzése állt.

Tudatosan törekedett arra, hogy tanítványai otthonnak érezzék lakóhelyüket, szülőföldjüket.

A helyi kulturális értékek közvetítése és az értékalkotás érdekében aktívan együttműködött Csorna város kulturális intézményeivel. 

Gönczné Nemes Rita

Gönczné Nemes Rita középiskolai tanulmányait Csornán végezte a Hunyadi Gimnáziumában. 1980-ban a Pécsi Tanárképző Főiskolán matematika-fizika szakos tanári diplomát, majd matematikából egyetemi végzettséget szerzett.

Szakmai pályafutása a csöglei általános iskolában kezdődött, 1983-tól került Csornára, ahol dolgozott az általános iskolában, a szakmunkásképzőben.

2003-tól a II. Rákóczi Ferenc Katolikus Oktatási Központ tanára, majd igazgatóhelyettese.

2017 óta megbecsült és fontos tagja a Hunyadi János Technikumnak, a munkaközösségnek. Nagy szakmai hozzáértéssel oktatta a matematika tantárgyat.

Rendszeresen segíti korrepetálással a gyengébb tanulókat, a tehetséges diákok számára is külön foglalkozásokat tart, ahol a versenyekre, emelt szintű érettségi vizsgára készíti fel őket.

2020 decemberétől nyugdíjas, de nem tud elszakadni a diákoktól, a tanítástól így jelenleg is tanít, oktatja a hunyadis diákokat a matematika szépségeire.                                                           

Bognár Csaba

Bognár Csaba a középiskola befejezése után mezőgazdasági gépész üzemmérnöki diplomát szerzett, ezután több évig ipari és mezőgazdasági cégeknél dolgozott.

2011-ben oktatónak jelentkezett a Csukás Zoltán Mezőgazdasági Szakközépiskolába. Szakmai tapasztalatai birtokában, felelősséggel hozta meg ezt a döntést, és az oktatásban eltelt 10 éve bizonyította, hogy jól választott.

Először óraadóként, a gyakorlati oktatásba kapcsolódott be, majd az intézmény kollégiumában is munkát vállalt nevelőtanárként a gyakorlati oktatói tevékenysége mellett. 2013-tól a tanári munka vált a fő tevékenységévé és elköszönt a nevelőtanári beosztástól.

Személyében egy értékes embert ismertek meg kollégái, aki mindig higgadt, akire lehet számítani, aki mindig a békés megoldást keresi a konfliktushelyzetekben. Segít megfontolt tanácsaival, óriási tapasztalatával és a lényéből sugárzó nyugalommal. 

Kapáné Lugosi Éva 

Kapáné Lugosi Éva gyermekkorát Nyergesújfaluban töltötte, szakmai munkáját is ott kezdte.

Férjével 1988-ban költöztek Csornára és 1988. augusztus 16-tól a Kossuth Lajos Szakképző Iskola dolgozója a nyugdíjba vonulásáig.

A tanárnő munkájának alapvető jellemzői a hivatástudat, a gyermek- és szakmaszeretet, a következetesség, igényesség, a közösségért érzett felelősség és a tehetséges tanulókkal való foglalkozásban a kimagasló eredményesség.

A matematika, természetismeret, informatika tárgyakat megbízható igényességgel tanította, ismereteinek naprakész frissességéről folyamatos önképzéssel, szervezett továbbképzéseken való részvétellel gondoskodott. Tanítványai eredményesen szerepeltek szakmai versenyeken, OSZKTV megyei és országos döntőjében.

Babos Géza 

Babos Géza Szombathelyen született.

Középiskolai tanulmányai befejezése után a Pécsi Pedagógiai Főiskolán szerzett biológia-testnevelés szakos tanári diplomát 1961-ben, éppen 60 éve.

Ezt követően 1 évig a Csornai Mezőgazdasági Technikum nevelője, tanára volt, majd 1962-ben került a Hunyadi János Gimnáziumba, és innen ment nyugdíjba. Az iskola és sport terén elért eredmények összeforrtak Babos Géza nevével. Óráira lelkiismeretesen készül, óravezetése határozott, jól fegyelmez, oktat, és következetesen aktivizálja a tanulókat, sportszerű viselkedésre nevel. Napi edzőmunkájában kitartás, pontosság, lelkiismeretesség jellemezte. Kiemelten foglalkozott a testnevelés módszertanával, és tapasztalatait megosztotta fiatalabb kollégáival. Sikeresen alkalmazta a különböző technikát már akkor is, (filmezés, videózás), a kiemelkedő eredmények elérése érdekében.

A Győri Dózsa sportkörnél, mint atléta edző tevékenykedett, majd később a Rába ETO atlétáit is edzette, illetve a Csornai Sportegyesület atlétikai szakosztályának létrejöttében is fontos szerepe volt. Sok tanulója volt felnőtt, ifjúsági, serdülő válogatott, országos csúcsokat döntöttek meg.

Babos Géza nemcsak edzette a fiatalokat, nemcsak versenyeztette őket, a saját eredményeivel is példát mutatott számukra, hiszen sok éven keresztül a Magyar Népköztársaság I. osztályú sportolója volt, az összetett honvédelmi versenyek bajnokcsapatának tagja, sőt tagja lett az országos válogatott keretnek is.

Szakmai munkáját több elismeréssel, díjazással jutalmazták.

A legnagyobb elismerés mégis az, amikor a tanítványok követik a mesterük példáját, amikor ők is sportedzők, tanárok lettek, közülük többen testnevelő tanárok, sőt a kollégái.

 

 

 

Hirdetés